ZZJZ: EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA NESIGURNA

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ Pirot danas je reg­istrovano jo{ 11 poz­i­tivnih na virus korona u Pirot­skom okrugu(Pirot 5,Dimitrovgrad 3,Babu{nica 3 ). Pre­minule su dve osobe od posled­i­ca kovid infek­ci­je u Op{toj bol­ni­ci Pirot:jedna oso­ba iz Piro­ta i jed­na iz Dim­itro­vgra­da. Zavod je poslao u lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” jo{ 50 bri­se­va na anal­izu. Sva lica potvr|ena na kovid su u zav­is­nos­ti od te‘ine klini~ke slike u ku}noj ili bolni~koj izo­laciji . Nalo‘ena je mera ku}ne izo­lacije za 23 lica,a ukin­u­ta za 2 osobe. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja 11.februara obavl­jeno je 89 pre­gle­da od kojih 26 prvih i 63 kon­trol­na. U Op{toj bol­ni­ci Pirot le~e se 23 bolesni­ka( 13 iz Piro­ta, 3 iz Dim­itro­vgra­da, jed­na oso­ba iz Babu{nice i 6 iz Bele Palanke). Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu je nesigurna,ali sta­bil­na, u Beloj Palani­ci, Piro­tu i Babu{nici pro­cen­ju­je se kao nesig­ur­na sa tend­in­ci­jom pogor{anja. Samo dosled­nim po{tovanjem mera i vakci­naci­jom mo‘e se epi­demi­ja dr‘ati pod kon­trolom. Od po~etka vakci­naci­je do danas do 15 sati u Pirot­skom okrugu vakcin­isano je 7.518 lica. Drugu dozu koneske Sino­farm vakcine prim­i­lo je 1.412 osoba. 

Jo{ 1.928 novoobolelih od korona virusa u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, u posled­n­ja 24 sata od 11.699 testi­ranih gra|ana, 1.928 je poz­i­tivnih na korona virus. Bitku sa kovid infek­ci­jom izgu­bi­lo je 16 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vana su 3.832 paci­jen­ta. Na res­pi­ra­tori­ma je 129 pacijenata.