UREĐEN PUT OD SELA TEMSKA KA KUMANOVU

Put kroz tema~ko pol­je do sela Kumano­vo je ure|en. Put je sani­ran zahvaljuju}i JP ”Kori­dori Srbi­je”, a na ini­ci­ja­tivu me{tana sela Tem­s­ka. Grad­s­ka upra­va pomo}i }e dal­je ure|enje, odnos­no postavl­jan­je cev­astih popus­ta.