POČELA IMUNIZACIJA PRVOM DOZOM VAKCINE U FISKULTURNOJ SALI TEHNIČKE ŠKOLE

Prvu dozu kineske vakcine pro­tiv korona virusa gra|ani od danas pri­ma­ju u fiskul­turnoj sali Tehni~ke {kole Pirot. Ovo vakci­nal­no mesto opremi­la je Grad­s­ka upra­va u sarad­nji sa Op{tom bol­ni­com Pirot, a na osnovu odluke Min­istarst­va zdravl­ja i Min­istarst­va dr‘avne uprave i lokalne samouprave. Posle pri­jave na por­talu e‑uprava o ter­minu i mes­tu vakci­naci­je gra|ane informi{u iz grad­skog kol-cen­tra, koji je pono­vo u funkci­ji.