OBOGAĆEN FOND KNJIGA NA FRANCUSKOM JEZIKU PIROTSKE GIMNAZIJE

Pirot­s­ka Gim­naz­i­ja dobi­la je 102 knjige na fran­cuskom jeziku od porodice Per­ovi} iz Beogra­da posle emi­to­vanog prilo­ga o radu {kole na RTS‑u. Knji‘ni fond na fran­cuskom u ovoj {koli dos­tu­pan je u~enicima svih odel­jen­ja. Bro­ji oko hil­jadu naslo­va razli~ite tematike.