GALERIJA OBELEŽAVA ČETIRI DECENIJE RADA

U Galer­i­ji ”^edomir Krsti}” od ve~eras nova izlo‘ba. U naredne dve nedel­je lju­bitelji umet­nos­ti mogu vide­ti crte‘e i slike Teodore Sto­janovi}. Ovo je jed­na od 24 plani­rane izlo‘be u galer­i­ji u godi­ni kada ova ustano­va obele‘ava ~etiri deceni­je rada i postojanja.