UVID U PLAN GENERALNE REGULACIJE ZAVOJSKO JEZERO

U toku je javni uvid u Plan gen­er­alne reg­u­lacije Zavo­jsko jeze­ro. Ovaj doku­ment gra|ani mogu vide­ti u pros­tori­ja­ma JP za plani­ran­je i ure|ivanje gra|evinskog zemlji{ta. Sug­esti­je se dostavl­ja­ju do 9. marta.