URUŠAVA SE ”BELA MAČKA”, NA TEMELJIMA KUĆE ĆE SE GRADITI MUZEJ ĆILIMARSTVA

Uru{ava se Bela ma~ka — jed­na od najs­tar­i­jih ku}a u Piro­tu. Pali su zidovi, uru{io se krov. U planu je da se na temelji­ma ove gra|evine izgra­di nova u kojoj }e biti Muzej }ili­marst­va.