NOVI VAKCINALNI PUNKT U TEHNIČKOJ ŠKOLI

U Piro­tu }e od sutra funkcionisati novi punkt za vakci­naci­ju. Imu­nizaci­ja prvom dozom vakci­na pro­tiv korone bi}e u fiskul­turnoj sali Tehni~ke {kole. Punk­tovi na zatvorenom bazenu bi}e namen­jeni za imu­nizaci­ju dru­gom dozom vakcine.