MUZEJ PONIŠAVLJA UČESTVUJE SA TRI PROJEKTA NA KONKURSU MINISTARSTVA KULTURE

Muzej Poni{avlja i ove godine u~estvuje na konkur­su Min­istarst­va kul­ture za finan­sir­an­je pro­jeka­ta iz ove oblasti. Ova ustano­va je konkurisala sa tri projekta.