UBEDLJIVA POBEDA RADNIČKOG PROTIV TIMOKA

Radni~ki je danas odi­grao ~etvr­tu tren­ing utak­micu u sklopu priprema za nas­tavak prven­st­va Prve lige Srbi­je. Bila je to i najuspe{nija pro­ba do sada. Beli su u pot­punos­ti nadi­grali Tim­ok iz Zaje~ara i ost­var­ili ubedljivu pobedu sa 4ČČ:0. Golove za na{ tim postigli su Alek­sa Kosti} Miluti­novi} iz penala i nova­jli­ja Gaji} u prvom polu­vre­menu, a u dru­gom delu strel­ci za Radni~ki bili su \or|ijevski i Ili} koji je jo{ jed­no poja~anje Radni~kog. Beli u sub­o­tu ima­ju gen­er­al­nu probu. Igra­ju u Jago­di­ni sa istoimenom ekipom od 13 sati.