PRIPREME ZA TAKMIČENJA GIMNASTI^KOG KLUBA SOKO 2011.

Gimnasti~ki klub Soko 2011 Pirot po~eo je sa zvani~nim priprema­ma za nared­nu takmi~arsku sezonu. U Klubu ka‘u da su i pored te{kog peri­o­da uspeli da kon­solidu­ju takmi~arske grupe za ovu god­inu, a slede pripreme i treninzi. 

Ove godine }e pirot­s­ki Gimnasti~ki klub u~estvovati na dr‘avnom takmi~enju u A pro­gra­mu sa seniorskom ekipom u ‘enskoj sport­skoj gim­nas­ti­ci sa takmi~arkama koje su pro{le mla|e kat­e­gori­je i ima­ju dug sport­s­ki sta‘. 

Navode da ima­ju dovoljno vre­me­na za pripreme za predstoje}e dr‘avno prven­st­vo po kat­e­gori­ja­ma u mu{koj i ‘enskoj sport­skoj gimnastici. 

Soko 2011. ove godine obele‘ava deset god­i­na uspre{nog rada.