POČELA VAKCINACIJA GRAĐANA DRUGOM DOZOM VAKCINE

Od danas i u Piro­tu vakci­naci­ja stanovni{tva dru­gom dozom kineske Sino­farm vakcine. Na Zatvorenom bazenu rade svi punk­tovi za nas­tavak vakci­naci­je dru­gom dozom kineske vakcine. Pono­vo je aktivi­ran i kol cen­tar. Volon­teri }e gra|ane koji tre­ba da prime drugu dozu obave{tavati o ta~nom vre­menu vakci­naci­je. Do sada je u okrugu vakcin­isana 6.921 oso­ba, a drugu dozu kineske vakcine prim­i­lo je 358 gra|ana, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.