MIHAJLOVIĆ: USKORO TENDER ZA IZVOĐAČA RADOVA NA INTERKONEKCIJI NIŠ-DIMITROVGRAD

Gas­na konek­ci­ja Ni{ Dim­itro­v­grad je jako va‘na, ka‘e min­istar­ka rudarst­va i ener­getike Zorana Miha­jlovi}. Navo­di da je zavr{en nad­zor nad tim pro­jek­tom i da za dese­tak dana o~ekuje raspi­si­van­je ten­dera za izbor izvo|a~a rado­va na ovoj deoni­ci. O~ekuje da za dve godine ova interkonek­ci­ja bude u funkci­ji.