VASIĆ: KOMISIJE ZA PROCENU ŠTETE NA TERENU

Komisi­je za pro­cenu {tete od popla­va u doma}instvima u Piro­tu su na terenu, ka‘e gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi}. Obezbe|eno je oko mil­ion i po dinara za pomo} ugro‘enima.