U OKRUGU JOŠ 25 NOVOZARAŽENIH, PREMINULE DVE OSOBE OD POSLEDICA VIRUSA KORONA

Na COVID-19 poz­i­tivno je jo{ 25 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga — 13 oso­ba iz Piro­ta, 4 osobe iz Dim­itro­vgra­da, 4 iz Babu{nice i 4 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. Od posled­i­ca infek­ci­je korona viru­som pre­minule su dve osobe u Op{toj bol­ni­ci Pirot, navo­di se u saop{tenju. Na le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci je 25 paci­je­na­ta. Na PCR anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” danas je posla­to 27 bri­se­va. Pre­ma podaci­ma Zavo­da u kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno je 114 pre­gle­da, od toga 29 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu je nesig­ur­na ali sta­bil­na, dok se u Beloj Palan­ci, Piro­tu i Babu{nici pro­cen­ju­je se kao nesig­ur­na sa ten­den­com pogor{anja. Inten­zitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je umeren, ka‘u stru~njaci. Od po~etka masovne imu­nizaci­je u okrugu je vakcin­isano 6.914 osoba. 

Od posled­i­ca virusa korona pre­minu­lo 15 oso­ba, reg­istrovano još 2.014 zaraženih

Od posled­i­ca korona virusa u Srbi­je je pre­minu­lo jo{ 15 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, objavl­jeno je na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja covid19.rs. Pre­ma zvani~nim podaci­ma reg­istrovano je jo{ 2.014 zara‘enih, a od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­ra­no je 12.830 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 129 paci­je­na­ta od 3.814 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih.