POMOĆ BELOJ PALANCI OD UBA, PIROTA I NIŠA

Vanredne situaci­je su nepred­vidive, kao i posledice. U nedavn­im poplava­ma u Pirot­skom okrugu o{te}ena su bro­j­na doma}instva u sve ~etiri lokalne samouprave. U Belu Palanku danas je dopreml­je­na pomo} iz Uba, Piro­ta i Ni{a.