ODRŽAN KONSTRUKTIVAN SASTANAK O MHE ZVONCE U RAKITI

Ju~e je sa pred­stavnici­ma op{Štine Babu{Šnica, na ~elu sa predsed­ni­com Ivanom Stoji~i}, odr‘an sas­tanak na kome se gov­o­rilo, izme|u osta­log, o poni{tenju gra|evinske dozv­ole izdate investi­toru mini hidroelek­trani Zvonce, Goranu Beli}u. Sas­tanku su pris­ustvo­vali aktivisti nefor­malne GG Odbran­i­mo reke Stare pla­nine Alek­san­dar Pani} i Alek­san­dar Jovanovi} ]uta, kao i predsed­nik MZ sela Raki­ta Des­imir Sto­janov. Sas­tanak je, bio kon­struk­ti­van, ka‘u obe strane.