JAVNI POZIVI MINISTARSTVA PRIVREDE

Dodela bespovrat­nih sred­sta­va privred­nim sub­jek­ti­ma koje }e biti real­i­zo­vano po tri pro­gra­ma, po~e}e po isun­jen­ju svih neophod­nih uslo­va konkurisan­ja. Raspisani su javni pozivi.