DO 17. FEBRUARA ROK ZA UPLATU PRVE RATE POREZA NA IMOVINU

Porez na imov­inu i ove godine mo‘e se plati­ti odjed­nom ili kvar­tal­no u rata­ma. Rok za uplatu prve rate je 17. feb­ru­ar. Za ovu da‘binu }e Piro}anci u ovoj godi­ni morati da izd­vo­je koji dinar vi{e nego prethod­ne godine.