PODELA PAKETA POMOĆI KOLA SRPSKIH SESTARA

Iako je kra­jem decem­bra zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je izosta­la tradi­cional­na akci­ja Kola srp­skih ses­tara na Materice, ~lan­ice Kola na{le su na~in, uz finan­si­jsku podr{ku Gradske uprave, da obradu­ju decu koja bolu­ju od hroni~nih bolesti.