OD MARTA PONOVO PAUK U PIROTU

JP ćć”Komunalc”, do kra­ja mar­ta plani­ra da pono­vo nabavi pau­ka. Pre­ma re~ima direk­to­ra ”Komu­nal­ca”, Bobana Toli}a, u Piro­tu je mno­go park­ing mes­ta, ali ne po{tuju svi propisana mes­ta za parki­ran­je. Obaveza Komu­nal­ca je reg­ulisan­je saobra}aja, {to se radi uz pomo} pri­pad­ni­ka Min­istarst­va unutra{njih poslo­va. Bi}e poja~ane kon­t­role i u nared­nom peri­o­du, istakao je Toli}.