NA KORONA VIRUS POZITIVNE JOŠ 23 OSOBE U OKRUGU, PREMINULA 4 PACIJENTA U PIROTSKOJ BOLNICI

Od posled­i­ca zaraze korona viru­som pre­minule su 4 osobe u Op{toj bol­ni­ci Pirot, saop{teno je iz ZZJZ Pirot. Na COVID-19 poz­i­tivne su jo{ 23 osobe u Pirot­skom okrugu, to je reg­istrovano ju~e i danas — 7 oso­ba iz Piro­ta, 5 iz Dim­itro­vgra­da, 1 iz Babu{nice i 10 iz Bele Palanke. Na le~enju u pirot­skoj bol­ni­ci su 24 paci­jen­ta. Na PCR anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” danas je posla­to 45 bri­se­va, navo­di se u saop{tenju. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot tokom viken­da obavl­jeno je 111 pre­gle­da, od kojih je 38 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dimtirov­gradu pro­cen­ju­je se kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na, dok se u Piro­tu, Beloj Palan­ci i Babu{nici pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od po~etka masovne imu­nizaci­je u oku­rugu je vakcin­isano 6.756 oso­ba. Danas je ovoj ustanovi dostavl­jeno 3.825 doza kineske vakcine za revakci­naci­ju gra|ana, koja po~inje u sredu. 

Intezitet preno{enja korona virusa u pop­u­laciji u posled­nje dve do tri nedel­je je umeren, ka‘u stru~njaci Zavo­da za javno zdravl­je. Da bi se epidemiolo{ka situaci­ja dr‘ala pod kon­trolom i dal­je je neo­hod­no po{tovanjem mera prevencije.