ZA RADNIČKI PRELAZNI ROK JOŠ NIJE ZAVRŠEN

U ovoj zim­skoj pauzi FK Radni~ki anga‘ovao je 6 poja~anja. Pre­ma re~ima tren­era Pua~e, do iste­ka prelaznog roka, no}as u pono}, Beli }e anga‘ovati jo{ tri igra~a. Radni~ki sutra igra tre}u tren­ing utak­micu, pro­tiv ni{kog Sin|eli}a.