VELIKO INTERESOVANJE ZA KONKURS DOMA KULTURE ZA KRATKU PRIČU

Ve} sada je izves­no da }e ove godine izo­sta­ti Salon knjige i grafike, koji ima dugu tradi­ci­ju u Piro­tu. Direk­tor Doma kul­ture ka‘e da se prati epidemiolo{ka situaci­ja i mo‘da po~etkom apri­la napravi neka vrs­ta saj­ma na otvorenom. Jo{ uvek je sve neizves­no. Ono {to je sig­urno je da je u toku izbor najboljih rado­va prisug­lih na konkurs za kratku pri~u.