SANACIJA POSLEDICA POPLAVA U BABUŠNIČKOJ OPŠTINI

Na podru~ju op{tine Babu{nica, tokom nedavnih popla­va, {teta je pri~injena u doma}instvima, na pute­vi­ma i na magis­tral­nom vodovo­du Ljubera|a — Ni{. O inter­ven­ci­ja­ma koje su do sada ura|ene za na{u tele­viz­iju gov­ori predsed­ni­ca op{tine Babu{nica, Ivana Stoji~i}.