POZORIŠTE POČELO RAD NA NOVOJ PREDSTAVI

Nar­o­d­no pozori{te pro{le godine, uprkos novim prav­il­i­ma rada koje je namet­nu­la epi­demi­ja, uspe­lo je da ost­vari plan i pro­gram. Pred­sta­va je bilo, ali ne i pub­like u onoj meri kako bi voleli. Bez obriza na to, uve­liko rade na novoj predstavi.