PEGLANA KOBASICA NA TRŽIŠTU TURSKE?

Pirot­s­ka peglana koba­si­ca mogla bi da se na|e na tr‘i{tu Turske. Udru‘enje proizvo|a~a proizvo­da od mesa iz ove zeml­je orga­nizu­je zoom prezentaci­ju proizvo­da koji se poten­ci­jal­no mogu plasir­ati na tr‘i{te Repub­like Turske. Na ovo takmič~enje poz­vano je ukup­no 17 proizvo|đa~ča. Iz Srbi­je i Piro­ta je poziv dobio u~esnik Saj­ma Pirotske peglane koba­sice Ninoslav Stojadinovi}.