ZZJZ: KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 11 OSOBA

Epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu se pogor{ava, upo­zo­rava­ju iz ZZJZ. Korona virus potvr|en je kod jo{ 11 oso­ba u Pirot­skom okrugu : 5 oso­ba je iz Piro­ta, 3 su iz Babu{nice i 3 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. Danas je nalo‘ena mera ku}ne izo­lacije za 45 lica, a ukin­u­ta za 5 oso­ba. Na PCR anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” posla­to je 36 bri­se­va. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no je 21 paci­jent. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 106 pre­gle­da, od kojih je 36 prvih i 70 kon­trol­nih. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dimtro­v­gradu pro­cen­ju­je se kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na, dok se u Piro­tu, Beloj Palan­ci i Babu{nici pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. Intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je umeren, navo­di se u saop{tenju i doda­je da se epidemiolo{ka situaci­ja mo‘e dr‘ati pod kon­trolom samo po{tovanjem mera pre­ven­ci­je i vakci­naci­jom. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od po~etka masovne imu­nizaci­je u Pirot­skom okrugu vakcin­isano je 6.511 oso­ba, a 68 oso­ba prim­i­lo je drugu dozu Fajze­rove vakcine.

Reg­istrovano jo{Š 1.863 nova slu~aja zaraze

Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je jo{ 14 oso­ba u Srbi­ji, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma reg­istrovane su jo{ 1.863 zara‘ene osobe, a testi­ra­no je 12.047 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma je 138 paci­je­na­ta, a ukup­no su na bolni~kom le~enju 3.994 osobe, navo­di se na saj­tu covid19.rs.