ŽKK GIMNAZIJALAC TIGAR HIT PRVENSTVA

Na{e ko{arka{ice sja­jno igra­ju u Dru­goj ‘enskoj ligi i pravi su hit prven­st­va. Bez skupih poja~anja sa strane, @KK Gim­naz­i­jalac Tigar se god­i­na­ma oslan­ja na sop­stvene snage. Pored sport­skih tal­e­na­ta Gim­naz­i­jalac je pose­ban jo{ po ne~emu, pravi su rasad­nik uspe{nih visoko{kolaca.