VODA NIJE ZA PIĆE U SELIMA GRADIŠTE I BELO POLJE

Voda nije isprav­na za pi}e u seli­ma Gradi{te i Belo Pol­je. Mutno}a u izvori{tu koje vodom snab­de­va ova sela, je znat­no ve}a od dozvol­jene, rekla je za TV Pirot dr Tat­jana Vidanovi}, speci­jal­ista higi­jene u ZZJZ Pirot. JP ”Vodovod i kanal­izaci­ja” obezbe­di­lo je cis­ter­nu sa pija}om vodom, koja je postavl­je­na u selu Belo Pol­je. Voda je isprav­na za pi}e u gradu i svim ostal­im seli­ma na ter­i­tori­ji Piro­ta, potvrdili su za TV Pirot u ZZJZ i Vodovo­du.