VODA NIJE ZA PIĆE U BELOJ PALANCI

Voda nije za pi}e i u Beloj Palan­ci. Zamu}enje se jav­i­lo 2. feb­ru­ara i o tome je obave{ten ZZJZ Pirot. Pre­poru­ka stru~njaka Zavo­da je da se voda ne koristi za pi}e i pripremu hrane do dobi­jan­ja ispravnih rezul­ta­ta.