VAKCINACIJA U PIROTU ODVIJA SE PO PLANU

Masov­na imu­nizaci­ja u Piro­tu odvi­ja se po planu, rekla je za TV Pirot Mile­na Dim­itri­je­vi}, koor­di­na­tor dolas­ka na vakci­naci­ju. Ona doda­je da ZZJZ ima dovoljno vakci­na pre­ma bro­ju pri­javl­jenih gra|ana. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od po~etka masovne imu­nizaci­je u Pirot­skom okrugu je vakcin­isano 6.511 oso­ba, a 68 oso­ba prim­i­lo je drugu dozu Fajze­rove vakcine.