REAGOVANJA NOVINARA PIROTSKIH MEDIJA

Povodom najkra}ćeg š{trajka glađ|u pen­zion­era, vlas­ni­ka dva pirot­s­ka medi­ja koji je tra­jao nepuna 2 sata, zaposleni u pirot­skim medi­ji­ma i dopis­ni­ci nacional­nih medi­ja, reagu­ju s cil­jem za{štite pro­fe­si­je i lič~nih integriteta.