NASTAVAK POMOĆI DOMAĆINSTVIMA UGROŽENIM U POPLAVAMA U PIROTU

Grad Pirot nas­tavl­ja da pomae porodice koje su pretr­pele {tete u doma}instvima u poplava­ma sredi­nom jan­u­ara. Pomo} sti‘e i iz Vlade Srbije.