ZZJZ: EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U OKRUGU SE POGORŠAVA, KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 37 OSOBA

Epidemiolo{ka situaci­ja u okrugu se pogor{ava, upo­zo­rava­ju iz ZZJZ. Korona virus potvr|en je kod jo{ 37 oso­ba u Pirot­skom okrugu — 20 oso­ba je iz Piro­ta, 3 su iz Babu{nice, jed­na je iz Dim­itro­vgra­da i 13 je iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. Od 64 brisa testi­rana PCR metodom 25 je poz­i­tivno, {to je visok pro­ce­nat poz­i­tivnos­ti, navo­di se u saop{tenju Zavo­da. Na PCR anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” danas je posla­to 38 bri­se­va. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no je 20 paci­je­na­ta. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e su obavl­je­na 94 pre­gle­da, od kojih je 30 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu pro­cen­ju­je se kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na, dok se u Piro­tu, Beloj Palan­ci i Babu{nici pro­cen­ju­je kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja. Intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je umeren, navo­di se u saop{tenju i doda­je da se epidemiolo{ka situaci­ja mo‘e dr‘ati pod kon­trolom samo po{tovanjem mera pre­ven­ci­je i vakci­naci­jom. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od po~etka masovne imu­nizaci­je u oku­rugu su vakcin­isane 6. 464 osobe, a 109 oso­ba prim­i­lo je drugu dozu Fajze­rove vakcine. 

OD POSLEDICA KORONA VIRUSA PREMINULO 15 OSOBA, REGISTROVANA 1.932 NOVA SLUČAJA ZARAZE

Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je jo{ 15 oso­ba u Srbi­ji, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma zvani~nim podaci­ma reg­istrovane su jo{ 1.932 zara‘ene osobe, a testi­ra­no je 11.960 gra|ana. Na res­pi­ra­tori­ma je 139 paci­je­na­ta, a ukup­no su na bolni~kom le~enju 4.002 osobe, navo­di se na saj­tu covid19.rs.