POVEĆANJE MINIMALNE CENE RADA OD 6,6 POSTO U OVOJ GODINI

Vla­da Srbi­je donela je odluku o pove}ćanju min­i­malne cene rada u ovoj godi­ni. Umesto dosada{njih 172,54 dinara po rad­nom satu, od 1. jan­u­ara min­i­malac je pove}an za 6,6 pos­to i iznosi 183,93 dinara po satu.