INICIJATIVA ZA UKIDANJE ZABRANE UZGOJA SVINJA U SELIMA NA KRUŽNOM PUTU

Grad­s­ka upra­va Pirot }e uz podr{ku Min­istarst­va poljoprivrede uputi­ti zahtev Upravi za vet­er­inu da se poljoprivred­nici­ma koji­ma su pro{le godine, po progla{enju epi­demi­je afri~ke kuge svin­ja, eutanazi­rane ‘ivot­in­je i stavl­je­na zabrana uzgo­ja, omogu}i ponovno bavl­jen­je ovim poslom, re~eno je na dana{njem sas­tanku pomoć}nika min­is­tra poljoprivrede, š{umarstva i vodoprivrede Alek­san­dra Bogi}ćević}a i gradona~elnika Piro­ta Vladana Vasi}a. Ovo je samo jed­na od dogov­orenih zajedni~kih aktivnost.