“ADRA” NASTAVLJA DA PRUŽA POMOĆ UGROŽENIM DOMAĆINSTVIMA

Human­i­tar­na orga­ni­zaci­ja ”Adra” uz podr{ku gra­da Piro­ta i [vaj­carske agen­ci­je za sarad­nju i razvoj, pomo}i “}e 500 doma}instava u Piro­tu, ~iji je ‘ivot­ni pros­tor ugro‘en ili naru{en tokom popla­va sredi­nom jan­u­ara, izjavio je za TV Pirot pred­stavnik ”Adre”, Neman­ja Bori~i}.