ZA PROŠIRENJE SMEŠTAJNIH KAPACITETA IZ FONDA ZA POLJOPRIVREDU 3 MILIONA DINARA 02022021

Iz Fon­da za razvoj poljoprivrede Gra­da Piro­ta finan­sir­a­ju se bro­jne mere koji­ma se poma‘e vlas­nici­ma reg­istrovanih poljoprivred­nih gazdin­sta­va. Gradona~elnik Piro­ta, Vladan Vasi} najavio je finan­si­jsku pomo} gazdin­stvi­ma za pro{irenje sme{tajnih kapacite­ta u rural­nim podru~jima.