PANDEMIJA UGROZILA POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA 02022021

Zbog krize koju je iza­z­vala pan­demi­ja virusa Covid-19 do sada je pre­sta­lo da radi oko 200 turisti~kih agen­ci­ja, to je saop{tilo Udru‘enje turisti~kih agen­ci­ja Srbi­je. Ova delat­nost bele‘i najve}e gubitke u 2020. godi­ni. Mno­go pred­stavni­ci ove privredne grane nada­ju se dr‘avnoj pomo}i kako bi mogli da odr‘e poslovanje.