NASTAVA U EKONOMSKOJ ŠKOLI ODVIJA SE REDOVNO, U PLANU KAPITALNIH INVESTICIJA IZGRADNJA RADIONICE

Nas­ta­va u sred­njim {kola­ma u Piro­tu odvi­ja se po kom­bi­no­vanom mod­elu. U~enici jedne nedel­je nas­tavu poha|aju u {koli, a naredne u~e od ku}e. Tako je u Ekonom­skoj {koli. U ovoj sred­njoj stru~noj {koli raz­ma­tra se mogu}nost uvo|enja dualnog obra­zo­van­ja u skladu sa planovi­ma Min­istarst­va prosvete. Trenut­no u Srbi­ji poso­ji 47 dual­nih pro­fi­la, a od naredne godine predvi|ena su 52.