ZZJZ: JOŠ 17 NOVOOBOLELIH OD KORONA VIRUSA U OKRUGU

Korona virus potvr|en je kod jo{ 17 oso­ba u Pirot­skom okrugu — 5 oso­ba iz Piro­ta, 3 iz Babu{nice, 3 iz Dim­itro­vgra­da i 6 iz Bele Palanke, saop{teno je iz ZZJZ. Na PCR anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” danas je posla­to 45 bri­se­va. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot tokom viken­da obavl­jeno je 114 pre­gle­da, goto­vo dup­lo vi{e kon­trol­nih nego prvih, navo­di se u saop{tenju. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no je 18 bolesni­ka. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dimtirov­gradu pro­cen­ju­je se kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na, a u ostale dve op{tine okru­ga i Piro­tu kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom sta­bi­lizaci­je. Intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je umeren, navo­di se u saop{tenju i doda­je da se epidemiolo{ka situaci­ja mo‘e dr‘ati pod kon­trolom samo odgov­orn­im pona{anjem — po{tovanjem mera pre­vn­ci­je i vakci­naci­jom. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od po~etka masovne imu­nizaci­je u oku­rugu je vakcin­isano 5.825 lju­di — 3.844 u Piro­tu, 755 u Dim­itro­v­gradu, 545 u Babu{nici i 681 oso­ba u Beloj Palanci. 

Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo 18 oso­ba, reg­istrovano još 1.739 zaraženih

Pre­ma zvani~nim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, u posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je jo{ 18 oso­ba od posled­i­ca koron­avirusa u Srbi­ji. Od posled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji, na koron­avirus testi­rana je 10.471 oso­ba, a reg­istrovano je 1.739 slu~ajeva zaraze. Na res­pi­ra­tori­ma je 145 paci­je­na­ta. Ukup­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 4.034 osobe, navo­di se na saj­tu covid19.rs.