ŽIRI OCENIO OVOGODIŠNJE PROIZVOĐAČE PEGLANE KOBASICE

Udruž‘enje proizvođ|a~ča pirotske peglane koba­sice ima č~etrdesetak č~lanova. Zajedni~čki stav lokalne samouprave, Turistič~ke orga­ni­zaci­je Pirot i ovog udru‘ženja je da je neophod­no za{štiti geograf­sko poreklo proizvo­da pirot­ske peglane koba­sice. Pod pokroviteljstvom Gra­da Piro­ta, pokrenut je sajt pirotskapeglana.rs gde pose­ti­o­ci mogu da vide pred­stavl­jan­je i pro­mo­ci­ju ~lano­va udru‘enja proizvo|a~a pirotske peglane koba­sice. Kako bi se odr‘ao i unapre­dio kvalitet ovog tradi­cionalnog pirot­skog proizvo­da, min­u­log viken­da je zasedao peto~lani ‘iri koji je dao ocenu kvalite­ta svih pri­javl­jenih proizvo­da.