U NASELJU ROGOZ PRIPRAVNI ZBOG PRETNJE DA SE VODA IZ KANALA PONOVO IZLIJE

Human­i­tar­na orga­ni­zaci­ja ”Adra” uz podr{ku gra­da Piro­ta i donaci­ju [vaj­carske agen­ci­je za sarad­nju i razvoj, pomo}i “}e 500 doma}instava u Piro­tu ~iji je ‘ivot­ni pros­tor ugro‘en ili naru{en tokom popla­va sredi­nom jan­u­ara, izjavio je za TV Pirot zamenik gradona~elnika Piro­ta Milo{ Coli}. Doda­je da }e se pomo} ogle­dati i u pokri­van­ju tro{kova za utro{enu elektri~nu energi­ju tokom kori{}enja su{ilica. Tako|e, bi}e pru‘ena podr{ka u obnovi najos­novni­jeg poku{tva za 60 najugro‘enijih doma}instava po kri­ter­i­ju­mi­ma koji }e biti javno objavl­jeni. Podse}amo, Grad­s­ka upra­va Pirot je uz pomo} human­i­tarne orga­ni­zaci­ja Adra i Neman­je Bori~i}a iz ove orga­ni­zaci­je nabav­i­la 100 su{ilica za pomo} gra|anima koji su pretr­peli {tete u poplavama.