NOVA ZELENA PIJACA NA STAROJ LOKACIJI

Pirot dobi­ja novu Zelenu pijacu! Ure|enjem ovog pros­to­ra bi}e izme{tena i glav­na Auto­bus­ka stan­i­ca. Ide­jno re{enje je ura­dio Zavod za za{titu spomeni­ka kul­ture iz Ni{a. Grad Pirot nas­tavl­ja sa prir­pe­mom neophod­nih doku­me­na­ta za po~etak rado­va.