FUDBALERKE JEDINSTVA POČELE PRIPREME ZA PROLEĆNI DEO PRVENSTVA

Fud­balerke pirot­skog Jedin­st­va danas su zvani~no po~ele pripreme za nast­vak prven­st­va Prve lige Srbi­je. Ambi­ci­je klu­ba su da se sa~uva sta­tus prvoliga{a.