U ROGOZU PRIPRAVNI ZBOG PRETNJE DA SE VODA IZ KANALA PONOVO IZLIJE

Min­u­log viken­da u naselju Rogoz, ekipe Voodovo­da i Komu­nal­ca u sarad­nji sa Grad­skim {tabom za vanredne situaci­je i me{tanima pono­vo su inter­venisale kako bi sman­jili priliv vode u kanal iz polavl­jenih pol­ja i tako spre~ili even­tu­al­no izli­van­je vode. Svi su i dal­je u priprevnos­ti.