U OKRUGU REGISTROVANO 11 NOVOOBOLELIH OD KORONA VIRUSA

Na korona virus poz­i­tivno je jo{ 11 oso­ba iz Pirot­skog okru­ga, saop{teno je iz ZZJZ. Pre­ma posled­njim podaic­ma iz zavo­da virus je potvr|en kod 7 oso­ba iz Piro­ta i 4 iz Bele Palanke. Na PCR anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” danas je posla­to 28 bri­se­va. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e su obavl­je­na 103 pre­gle­da, od toga 28 prvih, navo­di se u saop{tenju. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no je 15 bolesni­ka. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dimtirov­gradu pro­cen­ju­je se kao nesig­ur­na, ali sta­bil­na, a u ostale dve op{tine okru­ga i Piro­tu kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom stabilizacije.