“KORAK NAPRED” U PREDUZETNIŠTVU ZA 30 ŽENA

Preduzetni{tvo je iza­zov u doba pan­demi­je. Na ekonom­skom osna‘ivanju ‘ena u Piro­tu radi}e se i kroz pro­jekat ”Korak napred”. Pro­jekat se real­izu­je u sarad­nji sa pro­gramom Swiss Pro.