DZ SPREMAN ZA TERENSKU IMUNIZACIJU, ČEKAJU SE UPUTSTVA MINISTARSTVA

Od po~etka masovne imu­nizaci­je u okrugu su vakcin­isane 5.504 osobe — u Piro­tu 3.363, u Dim­itro­v­gradu 716, u Babu{nici 510 i Beloj palan­ci 642. U Domu zdravl­ja Pirot­su sprem­ni da imu­nizaci­ju pro­tiv Kovida19 real­izu­ju i na terenu, ka‘e direk­tor ove ustanove dr Radovan Ili}. Doda­je da o~ekuju uput­st­va nadle‘nih.